, 2018 .

 

, 18.04.2018 . .

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \1.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \2.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \3.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \4.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \5.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \6.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \7.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \8.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \9.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \10.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \11.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \12.JPG

 

: : C:\Users\ADMiN\Desktop\  2018 \13.JPG


│ fguvgts-16@yandex.ru  │    www.fguvgts.ru


.., , . . 2011-2018